Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Jeżeli jesteś naszym klientem, odbierasz newslettera lub jesteś gościem e-shopu, powierzasz nam swoje dane osobowe. 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych zasadach przetwarzania danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię, jakie dane osobowe zbieramy o Tobie i w jaki sposób je następnie wykorzystujemy. 

 1. Podstawowe postanowienia

1.1.  Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko „RODO“) jest spółka Votamax s.r.o., VAT: CZ03488578, z siedzibą na ul. Vítězná 3334/7A, 702 00 Ostrava, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, dział C, wpis 60256 (dalej tylko „administrator“) 

1.2.  Dane kontaktowe administratora to 

 • adres:  Votamax s.r.o., Hladnovská 83/93, 712 00 Ostrava. 
 • email:  info@brainmarket.pl 
 • telefon:  +48 531 479 907 

1.3.  Danymi osobowymi rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub na jeden lub więcej konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.  

1.4.  Administrator nie wyznaczył pełnomocnika do ochrony danych osobowych. 

 1. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 2.1.  Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia. 

2.2.  Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy. 

 1. Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 3.1.  Przyczyną prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 • Realizacja umowy między Tobą a administratorem według art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO, 
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione. 

3.2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

 • realizacja Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; dane osobowe są wymagane do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, adres dostawy, adres rozliczeniowy, e-mail, telefon, dane bankowe), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora, 
 • wysyłanie komunikatów biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych 
 • zadowolenie z zakupu, o którym dowiadujemy się z e-mailowych ankiet w ramach programu serwisów Ceneo.pl, Skąpiec.pl i Opineo.pl w którym uczestniczy nasz e-shop. Ankiety wysyłamy do Ciebie za każdym razem, kiedy coś u nas kupisz, jeżeli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach informacyjnych nie odmówisz wysyłania naszych komunikatów biznesowych. Jeżeli nie chcesz dostawać ankiet, prosimy o poinformowanie nas na adresie info@, możesz też w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw, odrzucając następne ankiety, korzystając z linku w e-mailu z ankietą. Do wysyłania ankiet analizujących Twoją informację zwrotną oraz analizy naszej pozycji rynkowej wykorzystujemy pośrednika, którym są operatorzy portalów Ceneo.pl, Skąpiec.pl i Opineo.pl; w tym celu możemy przekazać mu informacje o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail. 

3.3.  Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.  

4. Okres przechowywania danych

4.1.  Administrator przechowuje dane osobowe 

 • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego). 
 • przez czas ściśle niezbędny do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy kupna, tj. w okresie realizacji zamówienia i gwarancji 
 • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody 
 • posty do dyskusji 5 lat 
 • komunikacja 2 lata 

4.2.  Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe. 

 1. Odbiorcy danych osobowych (poddostawcy administratora)

5.1.  Twoje dane osobowe będą przekazywane innym osobom lub pośredniczone w inny sposób tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w ramach wykonania umowy kupna, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub jeśli wyraziłeś uprzednią zgodę. 

5.2.  Dane osobowe dalej przekazujemy: 

 • w celu opłacenia zamówienia online (kartą kredytową, przycisk szybkiego przelewu) dostawcy usług płatniczych (Global Payments s.r.o.) 
 • w celu dostarczenia towaru zakontraktowanym przewoźnikom (DPD) 
 • w celu sprawdzenia zadowolenia z zakupu po każdym zakupie adres e-mail i informacje o zakupionych towarach portalowi Ceneo.pl, Skąpiec.pl i Opineo.pl
 • w celu wysłania komunikatu biznesowego adres e-mail, imię i nazwisko firmie Clipsan s.r.o., VAT: 280 45 998, przez którą wiadomości wysyłamy. 
 • w celu rozwoju i zarządzania sklepem internetowym www.brainmarket.cz oraz jego procesem zakupowym, nasz zewnętrzny zaopatrzeniowiec Shoptet s.r.o. ma dostęp do Twoich danych osobowych. Firma ta ma zaszyfrowane dane i przechowuje je na serwerach deweloperskich w Pradze. 
 • w celu wsparcia technicznego dla klientów wprowadzasz swoje dane osobowe do czatu na żywo (aplikacji do komunikacji z odwiedzającymi e-sklep w czasie rzeczywistym) od Smartsupp.com, s.r.o.,VAT  CZ03668681. 
 • jeśli jest to konieczne do dochodzenia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do celów postępowania sądowego, dane mogą zostać przekazane organom ścigania karnego, prawnikom, sądom w celu wyegzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z Tobą. 

5.3.  Na mocy umowy wymagamy od wszystkich tych usługodawców przetwarzania danych osobowych zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych i obowiązującymi przepisami. 

5.4.  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. 

 1. Twoje prawa

6.1.  Na warunkach określonych w RODO masz 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 
 • prawo do poprawy danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO. 
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO. 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO i 
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. 
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w art. I niniejszych warunków. 

6.2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. 

 1. Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

7.1.  Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych. 

7.2.  Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej. 

7.3.  Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione. 

 1. Postanowienia końcowe

8.1.  Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację. 

8.2.  Wyrażając zgodę za pośrednictwem formularza online, zgadzasz się na te warunki. Wyrażając zgodę potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację. 

8.3.  Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Na swojej stronie internetowej opublikuje nową wersję Zasad przetwarzania danych osobowych. 

 1. Skuteczność

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych wchodzą w życie z dniem 30 sierpnia 2018 roku.